FacultyPhD_Eng
We extend our congratulations to the students who have successfully completed their PhD studies in Chemical Engineering, Metallurgical and Materials Engineering, Materials Science and Engineering  and Food Engineering Programs at our University in 2023. We wish them all the best in their future studies.


 

Tez Ismi / Thesis Name

Tez Danışmanı / Advisor

Dr. Zülfiye Dağlı

Su adsorpsiyon kapasitesi nispeten yüksek zeolitler ve kaplamalarının hazırlanması

Preparation of zeolites and their coatings with relatively high water adsorption capacities

Prof. Dr. Melkon Tatlıer

Dr. Süer Kürklü Kocaoğlu

Yüksek bor ayırma kapasitesine sahip yeni nesil ince film nanokompozit membranlar

Novel thin film nanocomposite membranes with high boron removal capacity

Prof. Dr. Birgül Ersolmaz

Dr. Taylan Maraş

Altlığın temassız ısıtılması yöntemi ile geniş yüzeylerde zeolit kaplamaların hazırlanması ve karakterizasyonu

Preparation of zeolite coatings on large supports by non-contact heating and their characterization

Prof. Dr. Ayşe Erdem

Dr. Barış Demirel

Production and characterization of antibacterial glass and glass ceramic materials

Antibakteriyel cam ve cam seramik malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu

Prof. Dr. Melek Erol Taygun

Dr. Ebru Kahraman

5-Fluorourasil için polimer/biyoseramik ve grafen oksit içerikli ilaç taşıyıcı malzeme üretimi ve kinetik çalışmaları

Production and kinetic studies of polymer/bioceramic and graphene oxide containing drug carrier materials for 5-fluorouracil

Prof. Dr. Gülhayat Nasün Saygılı

Dr. Tuğçe İnan

Kemokin Reseptörü CXCR4'ün Allosterik Mekanizmalarının ve İlaç Tasarımındaki Uygulamalarının Keşfedilmesi

Exploring Allosteric Mechanisms of Chemokine Receptor CXCR4 and Implications in Drug Design

Doç. Dr. Özge Kürkçüoğlu Levitas

Dr. Serkan Oktay

Düşük Karbonlu Yüksek Dayanımlı Çeliklerin Özelliklerinin Üretim Parametreleri İle İlişkisi

Prof. Dr. Mustafa Kelami ŞEŞEN

Dr. Elif Emil Kaya

Recycling of Waste NdFeB Magnets for Recovery of Rare Earth Elements by Combining Pyro-and Hydrometallurgy

Prof. Dr. Sebahattin Gürmen

Dr. Burak Çağrı Ocak

CrCoNiFeMo Katkılı B4C Matrisli Kompozitlerin SPS ile Üretimi ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. Gültekin Göller

Dr. Fatih Kırbıyık

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Al2O3/CYSZ Termal Bariyer Kaplamaların CMAS ve Sıcak Korozyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Prof. Dr. Gültekin Göller

Dr. Ozan Çoban

B4C-TiB2 Nanokompozit Tozlarının Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi (SHS) ile Üretimi, Proses Optimizasyonu ve Spark Plazma Sinterleme (SPS) Prosesine SHS Nanotozlarının Etkisi

Prof. Dr. Ercan Açma

Dr. Kağan Benzeşik

CO2 Yakalayıcı Sorbent Olarak Li4SiO4 Tozlarının Yanma Sentezi ile Üretimi ve SPS ile Sinterlenmesi

Prof. Dr. Onuralp Yücel

Dr. Sıddıka Mertdinç Ülküseven

Iron Based Magnetic Nanoparticles: Synthesis Using Different Production Methods, Encapsulation with Silica/Graphene, Characterization and Performance Tests

Prof. Dr. Lütfi Öveçoğlu & Doç. Dr. Duygu Ağaoğulları

Dr. Leyla Yanmaz

B4C-ZrB2 Kompozitlerinin Spark Plazma Sinterleme Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. Filiz Şahin

Dr. Mert Altay

TiO2 Nanotüp Yapıların Fotokatalitik Performansını Arttırmak için Ti’nin Anodik Oksidasyonu Üzerine Elektrolit ve Elektriksel Parametrelerin Etkisi

Prof. Dr. Murat Baydoğan

Dr. Burçak Avcı

Tin, TiALN ve CRN Kaplamalar Ve Titanyum İle Galvanik Çift Oluşumunun Çeliklerin Korozyonu Üzerine Etkisi

Effect of Galvanic Coupling with TiN, TiAlN and CrN Coatings, and Titanium to the Corrosion of Steels

Prof. Dr. Mustafa Ürgen

Dr. Dilan Er-Gönül

Aluminyum anodik oksit şablon yöntemiyle üretilen kalay nanotellerin elektrokimyasal CO2 redüksiyonuna yönelik katalitik performansının incelenmesi

Investigation of the Catalytic Performance of Tin Nanowires Produced by AAO Template Method for Electrochemical CO2 Reduction

Prof. Dr. Mustafa Ürgen

Dr. Zahra Najafi

Encapsulation of Echium Oil and Saffron Extract in Electrospun Nanofibers

Echium yağı ve safran ekstraktının elektroeğrilmiş nanoliflerde enkapsülasyonu

Prof. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk & Prof. Dr. Filiz Altay

Dr. Turgay Çetinkaya

Zein or Gelatin Nanofibers Loaded with Au Nanospheres, SNO2 or Black Elderberry Extract Used as Active and Smart Packaging Layers for Various Fish Fillets

Prof. Dr. Filiz Altay & Doç.Dr.Zafer Ceylan

Dr. Ümit Altuntaş

Characterization of Turkish Bee Products Such As Propolis, Pollen and Royal Jelly in Terms of Bioactive Components, Health Effects and Encapsulation

Prof. Dr. Beraat Günşar Özçelik

Dr. Sebahat Öztekin

Bioprospection of Antagonistic Yeasts for Biocontrolling Postharvest Pathogenic Fungi and Physicochemical Characterization of A Yeast Exopolysaccharide

Patojenik küflerin hasat sonrası biyolojik kontrolünde antagonistik mayaların biyoprospeksiyonu ve bir maya ekzopolisakkaritinin fizikokimyasal karakterizasyonu

Doç. Dr. Hatice Funda Karbancıoğlu Güler

Dr. Zahide Kırbaş

Bioactive Peptide Encapsulation by Electrospinning Technique: Characterization of Electrospun Fibers and Mathematical Modelling of Release Kinetics

Biyoaktif peptitlerin elektroeğirme tekniği ile enkapsülasyonu: Elektroeğrilmiş liflerin karakterizasyonu ve salım kinetiğinin matematiksel modellenmesi

Prof. Dr. Filiz Altay

Dr. Evren Demircan

Development of 3D Food Printer and use of Mushrooms in 3D Food Printer within The Scope of New Plant-Based Food Production

Prof. Dr. Beraat Günşar Özçelik

Dr. Mondher Mzoughi

Valorization of Plum Peels for Recovery of Phenolic Compounds by Novel Extraction Technologies: Characterization, Optimization, Encapsulation, and Functional Food Application

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ebru FIRATLIGİL & Prof. Dr. Beraat Günşar Özçelik